Makine Kurulumu

mySewnet™ yaz?l?m?n? kullanmaya ba?lamak için Hesap olu?turman?z gerekir. Ücretsiz kat?labilir veya abone olarak mySewnet™ yaz?l?m?n?n sundu?u tüm özelliklere tam eri?im elde edebilirsiniz. Zaten mySewnet™ Aboneli?iniz var m?? Buradan oturum aç?n

Zaten mySewnet™ Aboneli?iniz var m?? Oturum açın

Aşama

Aşama 1

1. mySewnet™ Hesab?n?z? do?rulamak için e-postan?z? kontrol edin ve mySewnet™ ba?lant?l? cihazlar?n?zda oturum açmadan önce profil bilgilerinizi tamamlay?n.

Ürününüzü kaydederken zaten bir hesap olu?turduysan?z yeni bir hesap olu?turman?za gerek kalmadan mySewnet™’te oturum açmak için bu hesab? kullanabilirsiniz. Tüm eski makine bilgileriniz otomatik olarak mySewnet™’e aktar?l?r.

Aşama

Aşama 2

2. mySewnet™ ba?lant?l? makinenizi bir WiFi a??na ba?lay?n.

Makinenizin sol üst kö?esindeki WiFi dü?mesine bas?n ve WiFi’yi etkinle?tirin. Kullan?labilir a?lar listesinden bir a? seçin. Gerekirse seçilen a??n parolas?n? girin.

Aşama

Aşama 3

3. mySewnet™ ba?lant?l? makinenizden mySewnet™ hesab?n?zda oturum aç?n.

WiFi dü?mesinin yan?ndaki mySewnet™ dü?mesine bas?n. mySewnet hesab?n?z?n kullan?c? ad?n? ve parolas?n? girin. @ i?aretini klavyede 123’ün yan?ndaki tu?a basarak bulabilirsiniz (ek görsele bak?n).

mySewnet ba?lant?l? makinenizde mySewnet hesab?n?zda oturum açman?z önemlidir, aksi takdirde mySewnet’in tüm özelliklerine eri?emezsiniz.

Aşama

Aşama 4

4. PC ve Mac cihaz?n?za mySewnet™ Cloudsync arac?n? indirip yükleyin.

PC için mySewnet Cloud Sync'i indirin
Mac için mySewnet Cloud Sync'i indirin

İndirildikten sonra .zip dosyasına çift tıklayın ve ardından mysewnetcloudsyncsetup.exe'ye çift tıklayın Kurulum Sihirbazı ekranındaki talimatları izleyin. Kurulduktan sonra, sabit sürücünüzde bir mySewnet ™ Cloudsync araç klasörü göreceksiniz. mysewnetcloudsyncsetup.exe Follow the instructions in the Setup Wizard on-screen. Once it is installed, you will see a mySewnet™ Cloudsync tool folder on your hard drive.

Aşama

Aşama 5

5. PC veya Mac cihaz?n?zda mySewnet™ Cloudsync arac?nda oturum aç?n.

Bu ad?mla birlikte bilgisayar?n?z ve mySewnet bulut aras?nda ba?lant? kurma i?lemine yönlendirilirsiniz.

Programlar menüsünün alt?nda mySewnet™ Cloudsync arac?na t?klayarak arac? ba?lat?n. Araç çubu?unda bir simge görüntülenir. Araç çubu?unuzdaki simgeye t?klay?n ve ard?ndan “SIGN IN TO mySewnet™” (mySewnet™ OTURUMU AÇ) seçene?ine t?klay?n. mySewnet™ hesab?n?z için e-posta adresinizi ve parolan?z? girmeniz istenir.

Not: mySewnet™ Cloudsync arac?n?n çal??mas? için Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 veya Mac OS X 10.10 ve üzeri sürümler gereklidir.

mySewnet™ uygulamalar?ndan birini ilk kez açt???n?zda mySewnet™ hesab?n?zda da oturum açman?z gerekir.

Aşama

Aşama 6

6. mySewnet™ Bulut’da dosyalar? yönetin ve saklay?n.

mySewnet™ Bulut’u hem favori desenlerinizi veya kendi tasar?mlar?n?z? depolayabilece?iniz hem de bunlara birçok cihazdan eri?ebilece?iniz bir klasör olarak dü?ünebilirsiniz. mySewnet™ Cloud klasöründe bir dosya kaydetti?inizde, de?i?tirdi?inizde veya sildi?inizde bu de?i?iklik, otomatik olarak tüm cihazlarla senkronize edilir.

mySewnet™ Bulut’daki ki?isel dosyalar?n?z? üç yerden yönetebilirsiniz:

Step 6a

mySewnet™ ba?lant?l? makineniz. mySewnet™ Bulut klasörüne mySewnet™ ba?lant?l? nak?? makinenizin ekran?ndan eri?ebilirsiniz.

mySewnet™ Bulut klasörüne mySewnet™ ba?lant?l? nak?? makinenizin ekran?ndan eri?ebilirsiniz. Makinenizde olu?turdu?unuz dosyalar? mySewnet™ Bulut klasörüne kaydedin ve bu dosyalara bilgisayar?n?zdan eri?in.

Step 6a

Web taray?c?s? üzerinden mySewnet™ Menüsü veya mySewnet™ Panosu.

MySewnet ™ hesabınızda oturum açın account.mysewnet.compfaff.com or husqvarnaviking.com. MySewnet ™ Kontrol Panelini mySewnet ™ Bulutuna erişmek için kullanabilir veya mySewnet ™ Menüsündeki Bulut simgesine tıklayabilirsiniz.

mySewnet™ ba?lant?l? makinenizi Bulut’a ba?lamak için önceki ad?mlar? izledi?inizden emin olun.

Step 6a

PC veya Mac'inizdeki mySewnet ™ Cloudsync Aracı.

mySewnet™ Cloudsync arac? klasörüne araç çubu?undaki mySewnet™ Cloud simgesinden “OPEN mySewnet™ folder” (mySewnet™ klasörünü AÇ) seçene?ine dokunarak eri?ebilirsiniz. Ayr?ca bu klasörü “Favorites” (Favoriler) k?sm?ndaki dosya gezgininizde de bulabilirsiniz. Normal bir klasör gibi görünür ve içinde ba?ka klasörler bulunabilir. Klasöre eklemek için dosyalar? sürükleyip b?rak?n.


Makinemi Kaydet

Ürün deste?i, garanti bilgisi ve çok daha fazlas? için PFAFF® veya HUSQVARNA® VIKING® makinenizi kaydedin!

KAYDOLUN

Makinemi Güncelle

PFAFF®, HUSQVARNA® VIKING® veya SINGER® Makineniz mi Var?

Makinenizin en yeni özelliklerin tümünü kullanacak ?ekilde güncellendi?inden emin olun.

PFAFF® Güncellemelerini Kontrol Edin
Husqvarna® Viking® Güncellemelerini Kontrol Edin

mySewnet Sıkça Sorulan Sorular

Yaz?l?m?m? kaç bilgisayarda etkinle?tirebilirim?

?ki. Üçüncü bir bilgisayara yüklemeyi denerseniz di?er ikisinden birini devre d??? b?rakman?z istenir.

mySewnet™ Nak?? Yaz?l?m?n? kullanmak için mySewnet™ Hesab?na ihtiyac?m var m??

Evet, mySewnet™ Silver ve Platinum Abonelikleri veya sat?c?dan al?nan mySewnet™ Nak?? Yaz?l?mlar? (“kutulu” sürüm) için mySewnet™ Hesab?n?z olmal?d?r. mysewnet.com adresinden ücretsiz bir hesap olu?turabilirsiniz.

mySewnet™ Nak?? Yaz?l?m? için güncelleme al?r m?y?m?

Evet, mySewnet™ Silver veya Platinum Aboneli?i ile her zaman en son sürüme sahip olursunuz. Haz?rl?klar?m?z? bitirir bitirmez heyecan verici yeni özellikler sunmaya devam edece?iz.

mySewnet™ Hesab?m?, mySewnet™ Nak?? Yaz?l?m?n? birlikte kullanmak için bir arkada??mla payla?abilir miyim?

Hay?r, mySewnet™ Hesab?n?z ve Aboneli?iniz bireyseldir. Oturum açma kimlik bilgilerinizi bir arkada??n?zla payla??rsan?z bu ki?i, ki?isel bilgilerinize eri?ebilir ve izniniz olmadan ürün sat?n alabilir. mySewnet™ oturum açma bilgilerinizi t?pk? bir banka kart? ?ifresi gibi kesinlikle gizli tutman?z? ve kimseyle payla?maman?z? öneriyoruz.

Ücretsiz mySewnet™ Hesab? almak için kredi kart? bilgisi girmem gerekiyor mu?

Hay?r, kredi kart? yaln?zca mySewnet™ Silver veya mySewnet™ Platinum abonelik düzeyleri için gereklidir.

Bir bayiden 12 ayl?k mySewnet™ Aboneli?i sat?n al?rsam aboneli?im dosyadaki kredi kart? üzerinden otomatik olarak yenilenir mi, yoksa her ay aboneli?imi yenilemek için ödeme bilgilerimi kendim mi girmeliyim?

Sat?n al?nan 12 ayl?k dönemin sonunda, aboneli?iniz ilk olarak sat?n ald???n?z düzeyin normal aydan aya aboneli?ine dönü?türülür ve standart Abonelik fiyat? geçerli olur. Abonelik, bundan sonra di?er tüm mySewnet™ Abonelikleri gibi her ay otomatik olarak yenilenir.

Makinem uyumlu mu?

mySewnet Subscriptions, including mySewnet Embroidery Software, can be used with most embroidery machines in the market.

mySewnet Embroidery Software can save design files into these formats:

File Format Machine Brands typically used
.vp4 HUSQVARNA® VIKING® and PFAFF®
.vp3 HUSQVARNA® VIKING® and PFAFF®
.vip HUSQVARNA® VIKING® and PFAFF®
.shv HUSQVARNA® VIKING®
.pcs PFAFF®
.xxx SINGER®
.sew Janome
.pes (.pes version 2 - 11) Brother, Baby Lock and Bernina
.pec Brother, Baby Lock and Bernina
.jef Janome
.hus HUSQVARNA® VIKING®
.exp Melco
.dst Tajima
.10* Toyota
Makinem mySewnet™ bağlantılı mı?

MySewnet™ Library, mySewnet™ Cloud aktarımı, otomatik makine güncellemesi ve diğer bazı işlevler mySewnet™ bağlantılı makine gerektirir. Mevcut mySewnet™ bağlantılı makineler:

mySewnet yaz?l?m?ma güncelleme bildirimi geldi, ne yapmal?y?m?

Güncellemeyi indirmek ve kurmak için download.mysewnet.com adresine gidin.

"mySewnet’e nas?l kaydolabilirim? "

account.mysewnet.com adresine giderek hesap olu?turma seçene?ini bulabilirsiniz.

Ürün düzeyini nas?l de?i?tirebilirim/yükseltebilirim?

My Account. adresinden Hesab?m k?sm?na giri? yap?n. Burada Abonelik düzeyini de?i?tirme seçene?ini göreceksiniz. Kutulu yaz?l?mlar?n yükseltilmesi için lütfen bayinizle ileti?ime geçin.

Bilgisayar?m çöktü?ü için yenisini ald?m. Çöken bilgisayar?m?n kayd?n? nas?l kald?rabilirim?

Yaz?l?m Deste?i ile ileti?ime geçti?inizde ilgili ekibimiz bilgisayar?n kayd?n? kald?rman?za yard?mc? olacakt?r.

Referans k?lavuzlar? nerede bulabilirim?

Referans k?lavuzlar? download.mysewnet.com adresine giderek Yard?m ve K?lavuzlar bölümünde bulabilirsiniz.

Nak?? tasar?mlar?n? mySewnet Library’den Yaz?l?ma nas?l aktarabilirim?

mySewnet Library’de kullanmak istedi?iniz bir tasar?m buldu?unuzda ka??t uçak simgesine t?klay?p tasar?m? ba?l? bilgisayar?n?za göndermeyi seçebilirsiniz. Bunu yapt???n?zda mySewnet Yaz?l?m?n?z aç?lacakt?r. Çe?itli tasar?mlar? Yaz?l?m içerisinde birle?tirmek istiyorsan?z bunun en kolay yolu, tasar?mlar? bulut hesab?n?za kaydedip içeriklerinize buluttan eri?mektir.

Nak?? tasar?mlar?n? klasörümde göremiyorum, sadece simgeler var. Ne yapmal?y?m?

Explorer eklentisini bilgisayar?n?za indirip kurdu?unuzdan emin olun. Eklentiyi download page indirme sayfas?nda bulabilirsiniz.

Adresimi nas?l de?i?tirebilirim?

account.mysewnet.com adresine giderek ki?isel bilgilerinizi de?i?tirme seçene?ini bulabilirsiniz.

Kredi kart?m? nas?l de?i?tirebilirim?

MySubscription adresine giderek kredi kart?n? de?i?tirme seçene?ini bulabilirsiniz.

Makinelerimi nas?l kaydedebilirim? Hangi bilgilere ihtiyac?m var?

Kaydetmek için makinenin seri numaras?na, markas?na ve modeline ihtiyaç duyars?n?z. Ayr?ca sat?n alma tarihini, bayiyi ve bölgeyi girmeniz gerekir. Makinenizi buradan kaydedebilirsiniz: here:

Neden sadece 2 bilgisayar etkinle?tirebilirim?

Sat?n ald???n?z versiyonda iki paket bulunuyor. Yaz?l?m? üçüncü bir bilgisayara kurmay? denerseniz di?er ikisinden birini devre d??? b?rakman?z istenir. Bu a?amada yaz?l?m? kutulu olarak sat?n alman?z veya abone olman?z fark etmez.

Aboneli?imi diledi?im zaman iptal edebilir miyim?

Evet. Aboneli?inizi iptal ederseniz geçerli abonelik dönemi sona erdi?inde aboneli?iniz iptal olur.

Yaz?l?m? kullanmak için mySewnet hesab?na m? ihtiyac?m var?

Evet. Hem abonelik üzerinden hem kutu sat?n al?m?yla kullan?m için mySewnet hesab?n?z olmal?d?r. Mysewnet.com adresinden ücretsiz bir hesap olu?turabilirsiniz.

Yaz?l?m?m güncellenir mi?

Evet. Aboneliklerde her zaman en güncel yaz?l?m sürümü bulunur. Yeni özellikler haz?rlad?kça yaz?l?m?n?za eklemeye devam edece?iz. Kutulu yaz?l?ma hata düzeltmeleri dahildir.

Ücretsiz hesap almak için kredi kart? bilgisi girmem gerekiyor mu?

Hay?r. Sadece ücretli kullan?m düzeylerinde kredi kart? gereklidir.

Eski sürüm bir yaz?l?m?m var. mySewnet™ Embroidery 2021’e yükseltebilir miyim?

Evet. Tüm yaz?l?m düzeyleri için mySewnet Embroidery 2021’e tam yükseltme plan? mevcuttur. Ayr?nt?l? bilgiye burada eri? ebilirsiniz

Vantage Point Haber Bülteni

Bize Ula??n

If you're experiencing a problem specific to your PFAFF® or HUSQVARNA® VIKING® embroidery machine, give us a call or try our support pages below. Your local dealer is also trained and ready to help resolve any issue as well.

PFAFF® Teknik Desteği
PHUSQVARNA® VIKING® Teknik Desteği

Teknik Destek
615-280-3510

Herhangi bir sorunuz, geri bildiriminiz veya teknik zorluk yaşıyorsanız - bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

*